GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, Център за административно и информационно обслужване,  contacts@nesebar.bg

Длъжностно лице по въпросите за защита на личните данни: Теодора Иванова – началник отдел „Канцелария“, Административна сграда на общината, кабинет 54, телефон 0554 / 29393, ttodorova@nesebar.bg.  Приемни дни – вторник и четвъртък, от 14.00 ч . до 16.00 ч.

Лични данни, които се събират: сведени до необходимия законоустановен минимум: трите имена, постоянен адрес,  настоящ адрес, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, ЕГН. При необходимост, регламентирана в нормативен акт: данни на документ за самоличност, информация за здравословно състояние и инвалидност, професионална квалификация, съдимост, имотно състояние.

Цели, за които се обработват – предоставяне на административни услуги,  прилагане на българското законодателство и нормативните актове на Общински съвет – Несебър. Община Несебър изисква предоставяне на лични данни по закон или подзаконов нормативен акт. Когато лице, откаже да предостави своите лични данни, то няма да получи съответната услуга от общината или няма да изпълни свое законово задължение, в следствие на което ще носи административна или наказателна отговорност.

Получатели на лични данни:  органите на МВР и правораздавателните органи в изпълнение на техните правомощия и за установяване, упражняване или защита на правни претенции; Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт или друг държавен орган, който има нормативно основание за получаване на съответните данни за финансови, осигурителни, контролни и други законосъобразни цели.  Личните данни се обработват самостоятелно и/или чрез възлагане на обработващи лични данни.

Срок на съхранение на данните: минимална продължителност, съгласно нормативната уредба и Номенклатурата за срокове на съхраняване в Община Несебър, утвърдена от Държавен архив – Бургас. Обикновено данните се унищожават след 5 или 10 години. Най-дълго се съхраняват данни във връзка с: – съдебни дела, актове за общинската собственост, разпоредителни сделки с  общински имоти, сервитутни права – постоянно; – националната база „Население“ – 130 години.

Права на гражданите – Право на достъп до своите лични данни, да ги коригират и допълват, да ги оттеглят  /когато тази информация вече не е необходима/, да ограничават обработването им, да направят възражение срещу обработването и правото на преносимост на данните. Тези права се упражнява с писмено заявление, регистрирано в електронната деловодна система на общината.

При констатиране на нередности по защитата на личните данни може да бъде подадена жалба до Комисията по защита на личните данни или съда.

Видеонаблюдение – за осигураване на обществената безопасност и опазване на общинското имущество се извършва видеонаблюдение на следните места: административните сгради на общината и кметствата; Сцена „Амфитеатър“ – Несебър; площад „Жулиета Шишманова“ – Несебър; Северно пристанище – Несебър; общинските паркинги – Несебър; Общинска автогара „Несебър“ – кк Слънчев бряг; централните зони на всички села в общината; светофарите в гр. Обзор; крайморски парк и крайбрежната  алея – Обзор; вход-изход на с.Равда.  Записите се съхраняват до изчерпване на техническия ресурс, но не повече от 1 месец.

Община Несебър не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

Политиката за защита на личните данни в Община Несебър е утвърдена със заповед № 997/14.06.2018 и актуализирана със заповед № 1451/25.09.2018 на кмета на общината.